votre partenaire en informatique

 

  • RSS

Statistics

  • Entries (2)
  • Comments (0)

Détail Immeuble 

Posted by Yves Thursday, September 12, 2013 9:53:00 AM

An der neier Versioun probeieren mir de Module "Détail Immeuble" emzeänneren fir dass de Programm emmer just dei lëscht aktuel Pläng uweist! 

Wat kennt, wat geet? 

Posted by Yves Thursday, September 12, 2013 9:43:00 AM

Des Säit ass dofir do fir nei Ideeën a.s.w. an déi nei Versioun vun der Gestion Autorisations 9.6.0 afléissen ze loossen.