Votre partenaire en informatique

Add-On Service "DOC".

Ce service qui tourne sur le serveur de l'administration communale, permet la sauvegarde automatique des différents documents à l'aide des codes "QR". 

Dësen Module erlaabt et z.b. der Comptabilitéit vun enger Gemeng Saisie vun Paiementer, déi Autorisatiounen betreffen ze saiséieren.

Dësen "Add-On" mécht automatesch eng Mise à jour vun der "Base Autorisations" an schéckt (wann gewollt) eng Mail als Informatioun z.b. un den Service Technique.

 

Dësen Module erlaabt et z.b. dem Populatiounbureau vun enger Gemeng e Kontrol vun engem Immeuble, bei enger neier Umëlldung.