Votre partenaire en informatique

Détail Immeuble 

An der neier Versioun probeieren mir de Module "Détail Immeuble" emzeänneren fir dass de Programm emmer just dei lëscht aktuel Pläng uweist! 

Posted by Yves Thursday, September 12, 2013 9:53:00 AM

Wat kennt, wat geet? 

Des Säit ass dofir do fir nei Ideeën a.s.w. an déi nei Versioun vun der Gestion Autorisations 9.6.0 afléissen ze loossen.

 
Posted by Yves Thursday, September 12, 2013 9:43:00 AM
  • RSS

Statistics

  • Entries (2)
  • Comments (0)