Votre partenaire en informatique

Détail Immeuble

An der neier Versioun probeieren mir de Module "Détail Immeuble" emzeänneren fir dass de Programm emmer just dei lëscht aktuel Pläng uweist! 

Wat kennt, wat geet?

Des Säit ass dofir do fir nei Ideeën a.s.w. an déi nei Versioun vun der Gestion Autorisations 9.6.0 afléissen ze loossen.

 

Statistics

  • Entries (2)
  • Comments (0)